Chào mừng bạn đến với website Mầm non Dương Xá

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HÀ
NGUYỄN THỊ HÀ

Ngày sinh: 2/2/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0367153056

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HỒNG
NGUYỄN THỊ HỒNG

Ngày sinh: 18/9/1985

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đạị học

Điện thoại riêng: 0975195675

TRẦN ÁNH HỒNG
TRẦN ÁNH HỒNG

Ngày sinh: 11/11/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đạị học

Điện thoại riêng: 0394937284

Mầm non Dương Xá